Từ 1-7-2025, nhà băng không được nắm giữ hơn 11% vốn tại doanh nghiệp

(ĐSVH) Điều này nằm trong dự thảo Thông tư quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD), công ty con của TCTD đang được NHNN lấy ý kiến.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, ngày 30-6 là thời điểm cuối cùng chốt số liệu để xác định danh sách nhằm xây dựng lộ trình tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của TCTD, công ty con của TCTD. Lộ trình tuân thủ đảm bảo chậm nhất ngày 1-7-2025, TCTD, công ty con của TCTD tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các TCTD.

Cụ thể, mức góp vốn, mua cổ phần của một NHTM và công ty con, công ty liên kết của NHTM đó vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 111 của Luật Các TCTD không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp.

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một NHTM vào các doanh nghiệp, TCTD, kể cả công ty con, công ty liên kết của NHTM đó theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 8 Điều 111 Luật TCTD không được vượt quá 40% vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của NHTM.

Dự thảo quy định, TCTD đề nghị cổ đông lớn, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng lập danh sách doanh nghiệp, TCTD khác là người có liên quan của mình gửi tổ chức tín dụng. TCTD rà soát, xác định các doanh nghiệp, TCTD thuộc danh sách mà TCTD đó đang góp vốn, mua cổ phần.

TCTD phối hợp với cổ đông lớn, thành viên góp vốn liên quan đến các doanh nghiệp, TCTD xây dựng lộ trình tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại điểm b khoản 5 Điều 137 Luật Các TCTD.

TCTD gửi lộ trình tuân thủ đến NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), cổ đông lớn, thành viên góp vốn liên quan trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

https://baomoi.com/tu-1-7-2025-nha-bang-khong-duoc-nam-giu-hon-11-von-tai-doanh-nghiep-c48598987.epi

ngân hàng , ngân hàng nhà nước , nhà băng , doanh nghiệp